Regulamin E-Sklepu


Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego a-avast.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego bezwarunkową akceptacją.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJE OGÓLNE

Sprzedawcą – właścicielem Sklepu internetowego jest Ewa Korzeniewska, prowadząca działalność gospodarczą jako “KOMEX Ewa Korzeniewska”, w Łodzi przy ulicy Legionów 125, z siedzibą w Łodzi, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu Usług i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi pod numerem 33162, NIP 728-165-48-71, REGON 472022817,.

Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

Gdy Kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego Kupującego jako przedsiębiorcę.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

REJESTRACJA KUPUJĄCEGO

Przy dokonywaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Kupującego.

Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Kupującego zakupów.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Kupujący składając zamówienie i podając swoje dane dobrowolnie wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie podanych w zamówieniu danych osobowych w celach realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Kupującego, jeżeli Kupujący nie wykazuje aktywności w Sklepie, w szczególności nie składa zamówień.

Sprzedający ponadto zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Kupującego jeśli:

– cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu;

– działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;

– otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Kupującego lub związanej z nimi działalności;

– uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych Kupującego lub związanej z nimi działalności;

– Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;

– Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;

– podane przez Kupującego dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

ZAMÓWIENIA

Zamówienia na licencje oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Sprzedawcy.

Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.

Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które Sprzedający przeznacza ograniczoną liczbę produktów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień (płatności), aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
    zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
    przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
    spełniam przewidziane w Regulaminie dla Kupujących,
    dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
    wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
    wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
    wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sprzedającego oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu potwierdzenia uregulowania należności z systemu płatności online.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami), w ustawie z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 

DOWODY ZAKUPU

Do każdego zamówionego produktu wystawiany jest paragon lub, na życzenie, faktura VAT. Dowody te są przesyłane Kupującemu wraz z zakupionym plikiem licencji, pocztą elektroniczną, w postaci obrazu dokumentu w formacie PDF. Dokumenty w formie papierowej wysyłane są Kupującemu na jego wyraźne żądanie.

Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis Kupującego – jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury.

 

WYSYŁKA I ODBIÓR

Zamówione licencje mają charakter elektroniczny i są dostarczane do Kupującego pocztą elektroniczną  w formie pliku licencyjnego. Faktura w formie papierowej wystawiana na żądanie Kupującego jest mu doręczana za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub w uzasadnionych przypadkach innego doręczyciela.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ze względu na fakt, iż licencja na oprogramowanie:
– posiada właściwości określone przez nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu (charakter licencjobiorcy, liczba stanowisk, okres ochrony);
– posiada właściwości ściśle związane z Kupującym (dane licencjobiorcy);
– jest sprowadzana przez Sprzedającego na specjalne zamówienie Kupującego
prawo Kupującego do odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zostaje wyłączone.

 

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ ORAZ SPOSÓB ZAŁATWIENIA REKLAMACJI

Sprzedawca nie jest licencjodawcą (producentem oprogramowania).  Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z Umową lub gwarancji można składać pisemnie na adres Sprzedawcy.

Gdy towar jest niezgodny z umową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) należy go odesłać na adres Sprzedawcy.

Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt naszej firmy nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

Kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn Kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy – od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna – w takim wypadku Kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).

 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY

W przypadku gdy stroną Kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego) Przed zakupem Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z opisem towaru. Mimo dokładania wszelkich starań ze strony Sprzedawcy, Sprzedawca nie gwarantuje, że zamieszczane przez w Sklepie opisy towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Kupujący przed podjęciem decyzji o zakupie jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedawcą celem ich wyjaśnienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca na stronie internetowej sklepu umożliwia zamieszczanie opinii o produktach (komentowanie produktów) odwiedzającym go internautom, jednak umieszczanie przez internautów na stronach internetowych sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

Wszystkie Produkty, ich nazwy, a także znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu Internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość zawieszenia działania Sklepu i nie ponosi odpowiedzialności za jego niedostępność.

Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

Sprzedawca może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od udostępnienia go na stronie sklepu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2012 roku i obowiązuje przez czas nieoznaczony.